Gioăng & Tấm trao đổi nhiệt dạng tấm GEA

Cleanphe là nhà phân phối gioăng trao đổi nhiệt dạng tấm, Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung hoặc Tấm dành cho bộ trao đổi nhiệt dạng tấm. Chúng tôi cũng thiết kế tỷ lệ nhiệt, mở rộng, làm sạch và bán các bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung. Chúng tôi đã dự trữ và bán các miếng đệm và bộ trao đổi nhiệt dạng tấm trong gần 10 năm qua.

Tất cả các kích thước được hiển thị bên dưới tính bằng milimét để sử dụng trên biểu đồ dưới đây:

ModelAreaSize ASize BSize CSize DSize E
GEA FA-1570,092654184  0
GEA CT-1870,851745890  0
GEA VT-40,0465491284806132
GEA FA-1590,292108031898422150
GEA VT-100,11578521569111850
GEA VT-20 P0,26100033886821275
GEA VT-20 Clip0,2699334086821278
GEA VT-200,2699933786821279
GEA FA-1610,531455472124031090
GEA FA-184 1785665153040595
GEA VT-400,4614004261227257115
GEA VT-40 M0,4614004261227257115
GEA VT-4020,148646430481257117
GEA VT-40 Clip0,4613954301227257117
GEA VT-405 P0,31028430854257118
GEA VT-40 P0,4614004261227257118
GEA N-400,4514054301227257119
GEA NT-150 L0,7518035451574314154
GEA NT-150 S0,4813235451094314154
GEA VT-80 P0,8417626171526382175
GEA VT-80 M0,8417656171526382178
GEA VT-800,8417676151526382178
GEA VT-80 Clip0,8417546171526382180
GEA VT-8050,491194617966382180
GEA VT-130 M1.28021958121826450283
GEA VT-13091.12520088121639450288
GEA VT-13060,8116358121266450288
GEA VT-1301.28021958121826450288
GEA FA-1921.40023059851885550310

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về bất kỳ khía cạnh nào liên quan đến gioăng tấm hoặc bộ trao đổi nhiệt dạng tấm:

About Quynh Heat exchanger

Quỳnh P.H.E có kinh nghiệm 8 năm chuyên cung cấp vật tư gasket / tấm phụ kiện thiết bị trao đổi nhiệt các hãng.
This entry was posted in GEA plate heat exchanger. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *