Gioăng & tấm trao đổi nhiệt dạng tấm của APV

Cleanphe là nhà phân phối gioăng trao đổi nhiệt dạng tấm, Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung hoặc Tấm dành cho bộ trao đổi nhiệt dạng tấm. Chúng tôi cũng thiết kế tỷ lệ nhiệt, mở rộng, làm sạch và bán các bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung. Chúng tôi đã dự trữ và bán các miếng đệm và bộ trao đổi nhiệt dạng tấm trong gần 10 năm qua.

Tất cả các kích thước được hiển thị bên dưới tính bằng milimét để sử dụng trên biểu đồ dưới đây.

ModelAreaSize ASize BSize CSize DSize E
APV Pasilac T40,0384491383817032
APV Pasilac T4 Clip0,0384491383817032
APV Pasilac H120,1273826862015074
APV Pasilac H17 (Tipo 1070)0,1791826880015074
APV Pasilac N120,1273813862015074
APV Pasilac H17 Clip0,1791826880015074
APV Pasilac Tipo 1070K0,1791826880015074
APV Pasilac N35 (Tipo 1056)0,371200368107023885
APV Pasilac D37 (Tipo 1020)0,371200380107625685
APV Pasilac N500,531614368148423885
APV Pasilac Tipo 10250,371200368107023885
APV Pasilac N35 Clip0,371200368107023885
APV Pasilac K710,7371722,54831552310115
APV Pasilac K71 Clip0,7371722,54831552310115
APV Pasilac Tipo 1050 AS0,5711407,54831238310115
APV Pasilac K55 Clip0,5711407,54831238310115
APV Pasilac R550,561403,54851238310119
APV Pasilac M600,61188740915465229
APV Pasilac M92 (Tipo 1730)0,9215637401290465229
APV Pasilac M107 (Tipo 1736)1,071750,57401478465229

Liên hệ với chúng tôi về bất kỳ khía cạnh nào liên quan đến miếng đệm hoặc bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung, cũng như các sửa đổi hoặc thiết bị mới:

About Quynh Heat exchanger

Quỳnh P.H.E có kinh nghiệm 8 năm chuyên cung cấp vật tư gasket / tấm phụ kiện thiết bị trao đổi nhiệt các hãng.
This entry was posted in APV Gaskets & Plates. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *