Gioăng & Tấm trao đổi nhiệt dạng tấm Tranter

Cleanphe là nhà phân phối gioăng trao đổi nhiệt dạng tấm, Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung hoặc Tấm dành cho bộ trao đổi nhiệt dạng tấm. Chúng tôi cũng thiết kế tỷ lệ nhiệt, mở rộng, làm sạch và bán các bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung. Chúng tôi đã dự trữ và bán các miếng đệm và bộ trao đổi nhiệt dạng tấm trong gần 10 năm qua.

Tất cả các kích thước được hiển thị bên dưới tính bằng milimét để sử dụng trên biểu đồ dưới đây:

ModelModelModel
Tranter 11TTranter GX091Tranter HX180
Tranter GCD006Tranter GX100Tranter HX25
Tranter GCD012Tranter GX12Tranter HX50
Tranter GCD030Tranter GX18Tranter HX85
Tranter GCD054Tranter GX26Tranter HXD012
Tranter GCD055Tranter GX42Tranter HXD025
Tranter GCD065Tranter GX51Tranter HXD050
Tranter GCP026Tranter GX64Tranter HXD085
Tranter GCP030Tranter GX85Tranter HXD145
Tranter GCP051Tranter GX91Tranter HXD180
Tranter GCP060Tranter GXD012Tranter HXP050
Tranter GF057Tranter GXD018Tranter S3
Tranter GF097Tranter GXD026Tranter S8
Tranter GF187Tranter GXD037Tranter TW10
Tranter GFP030Tranter GXD042Tranter TW18
Tranter GFP050Tranter GXD051Tranter TW5
Tranter GFP057Tranter GXD060Tranter UX01
Tranter GFP080Tranter GXD064Tranter UX05
Tranter GFP097Tranter GXD085Tranter UX066
Tranter GFP100Tranter GXD091Tranter UX06T
Tranter GFP180Tranter GXD100Tranter UX10
Tranter GFP187Tranter GXD140Tranter UX20
Tranter GLD013Tranter GXD145Tranter UX40
Tranter GLP013Tranter GXD180Tranter UX801
Tranter GM138Tranter GXP018Tranter UX81
Tranter GM257Tranter GXP026Tranter UXP005
Tranter GM276Tranter GXP037Tranter UXP010
Tranter GM56Tranter GXP042Tranter UXP060
Tranter GM59Tranter GXP051Tranter UXP200
Tranter GX012Tranter GXP118Tranter UXP400
Tranter GX018Tranter HX012Tranter UXP801
Tranter GX026Tranter HX025Tranter UXP900
Tranter GX042Tranter HX050 
Tranter GX051Tranter HX085 
Tranter GX064Tranter HX12 

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về bất kỳ khía cạnh nào liên quan đến gioăng tấm hoặc bộ trao đổi nhiệt dạng tấm:

About Quynh Heat exchanger

Quỳnh P.H.E có kinh nghiệm 8 năm chuyên cung cấp vật tư gasket / tấm phụ kiện thiết bị trao đổi nhiệt các hãng.
This entry was posted in Tranter plate heat exchanger. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *