Gioăng & Tấm trao đổi nhiệt dạng tấm Tetra Pak

Cleanphe là nhà phân phối gioăng trao đổi nhiệt dạng tấm, Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung hoặc Tấm dành cho bộ trao đổi nhiệt dạng tấm. Chúng tôi cũng thiết kế tỷ lệ nhiệt, mở rộng, làm sạch và bán các bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung. Chúng tôi đã dự trữ và bán các miếng đệm và bộ trao đổi nhiệt dạng tấm trong gần 10 năm qua.

Tất cả các kích thước được hiển thị bên dưới tính bằng milimét để sử dụng trên biểu đồ dưới đây:

Model
Tetra Pak C6
Tetra Pak C8
Tetra Pak C10
Tetra Pak FRONT6
Tetra Pak FRONT8
Tetra Pak FRONT10
Tetra Pak M10BBASE
Tetra Pak M10MBASE
Tetra Pak M3XBASE
Tetra Pak M6BASE
Tetra Pak M6MBASE
Tetra Pak MN-6
Tetra Pak MN-10
Tetra Pak MN-11
Tetra Pak MN-15
Tetra Pak MP-11
Tetra Pak MS-10
Tetra Pak MS-15
Tetra Pak MS-3
Tetra Pak MS-6
Tetra Pak T6-SR

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về bất kỳ khía cạnh nào liên quan đến gioăng tấm hoặc bộ trao đổi nhiệt dạng tấm:

About Quynh Heat exchanger

Quỳnh P.H.E có kinh nghiệm 8 năm chuyên cung cấp vật tư gasket / tấm phụ kiện thiết bị trao đổi nhiệt các hãng.
This entry was posted in Tetra Pak plate heat exchanger. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *