Gioăng & Tấm thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm Fischer

Cleanphe là nhà phân phối gioăng trao đổi nhiệt dạng tấm, Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung hoặc Tấm dành cho bộ trao đổi nhiệt dạng tấm. Chúng tôi cũng thiết kế tỷ lệ nhiệt, mở rộng, làm sạch và bán các bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung. Chúng tôi đã dự trữ và bán các miếng đệm và bộ trao đổi nhiệt dạng tấm trong gần 10 năm qua.

Tất cả các kích thước được hiển thị bên dưới tính bằng milimét để sử dụng trên biểu đồ dưới đây:

ModelAreaSize ASize BSize CSize DSize E
Fischer FP7     0
Fischer E50,054801504067534
Fischer E60,064901504067534
Fischer E80,087301506567534
Fischer Frau27 97231288022348
Fischer E180,1897823287012265
Fischer E18MF/E200,1897823287012265
Fischer E18 Press In0,1897823287012265
Fischer E28 Press In0,28108031595018878
Fischer E32 Fra 320,321224306108816795
Fischer E610,6117263961576246100
Fischer E400,412263961076246100
Fischer E40 Press In0,412263961076246100
Fischer E510,5117263961576246100
Fischer E61 Press In0,6117263961576246100
Fischer E820,8219524721738258160

Liên hệ với chúng tôi về bất kỳ khía cạnh nào liên quan đến miếng đệm hoặc bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung, cũng như các sửa đổi hoặc thiết bị mới:

About Quynh Heat exchanger

Quỳnh P.H.E có kinh nghiệm 8 năm chuyên cung cấp vật tư gasket / tấm phụ kiện thiết bị trao đổi nhiệt các hãng.
This entry was posted in Fischer plate heat exchanger. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *