Category Archives: Schmidt Bretten plate heat exchanger

Gioăng & Tấm trao đổi nhiệt dạng tấm Schmidt Bretten

Cleanphe là nhà phân phối gioăng trao đổi nhiệt dạng tấm, Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung hoặc Tấm dành cho bộ trao đổi nhiệt dạng tấm. Chúng tôi cũng thiết kế tỷ lệ nhiệt, mở rộng, làm sạch và … Continue reading

Posted in Schmidt Bretten plate heat exchanger | Leave a comment