Category Archives: ITT Standart plate heat exchanger

Gioăng và Tấm trao đổi nhiệt dạng tấm ITT

Cleanphe là nhà phân phối gioăng trao đổi nhiệt dạng tấm, Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung hoặc Tấm dành cho bộ trao đổi nhiệt dạng tấm. Chúng tôi cũng thiết kế tỷ lệ nhiệt, mở rộng, làm sạch và … Continue reading

Posted in ITT Standart plate heat exchanger | Leave a comment