Gioăng & tấm trao đổi nhiệt dạng tấm của AGC

Cleanphe là nhà phân phối gioăng trao đổi nhiệt dạng tấm, Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung hoặc Tấm dành cho bộ trao đổi nhiệt dạng tấm. Chúng tôi cũng thiết kế tỷ lệ nhiệt, mở rộng, làm sạch và bán các bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung. Chúng tôi đã dự trữ và bán các miếng đệm và bộ trao đổi nhiệt dạng tấm trong gần 10 năm qua.

Tất cả các kích thước được hiển thị bên dưới tính bằng milimét để sử dụng trên biểu đồ dưới đây.

ModelAreaSize ASize BSize CSize DSize E
AGC Engineering Pro 30,3481142412113239674
AGC Engineering Pro 50,5215604171397258101
AGC Engineering ProHX      

Liên hệ với chúng tôi về bất kỳ khía cạnh nào liên quan đến miếng đệm hoặc bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung, cũng như các sửa đổi hoặc thiết bị mới:

About Quynh Heat exchanger

Quỳnh P.H.E có kinh nghiệm 8 năm chuyên cung cấp vật tư gasket / tấm phụ kiện thiết bị trao đổi nhiệt các hãng.
This entry was posted in AGC plate heat exchanger. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *