Category Archives: Alfalaval heat exchanger

Gioăng & tấm trao đổi nhiệt dạng tấm của Alfa Laval

Cleanphe là nhà phân phối gioăng trao đổi nhiệt dạng tấm, Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và khung hoặc Tấm dành cho bộ trao đổi nhiệt dạng tấm. Chúng tôi cũng thiết kế tỷ lệ nhiệt, mở rộng, làm sạch và … Continue reading

Posted in Alfalaval heat exchanger | Leave a comment

Trao đổi nhiệt Clip 6 Alfalaval

Clean PHE cung cấp gioăng và tấm trao đổi nhiệt ALFA LAVAL Clip 6 Ứng dụng: Thiết bị trao đổi nhiệt Alfalaval Clip 6 là thiết bị trao đổi nhiệt sử dụng trong các lĩnh vực sau: Sinh học và … Continue reading

Posted in Alfalaval heat exchanger | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Trao đổi nhiệt T20 Alfalaval

Clean PHE cung cấp gioăng và tấm trao đổi nhiệt ALFA LAVAL T20 Ứng dụng: Thiết bị trao đổi nhiệt Alfalaval T20 là thiết bị trao đổi nhiệt sử dụng trong các lĩnh vực sau: Sinh học và dược phẩm … Continue reading

Posted in Alfalaval heat exchanger | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Trao đổi nhiệt ALfavap 500 Alfalaval

Clean PHE là đơn vị cung cấp gioăng và tấm trao đổi nhiệt ALFA LAVAL Alfavap 500 Ứng dụng: Thiết bị trao đổi nhiệt Alfalaval Alfavap 500 là thiết bị trao đổi nhiệt sử dụng trong các lĩnh vực sau: … Continue reading

Posted in Alfalaval heat exchanger | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Trao đổi nhiệt ALfavap 350 Alfalaval

Clean PHE là đơn vị cung cấp gioăng và tấm trao đổi nhiệt ALFA LAVAL Alfavap 350 Ứng dụng: Thiết bị trao đổi nhiệt Alfalaval Alfavap 350 là thiết bị trao đổi nhiệt sử dụng trong các lĩnh vực sau: … Continue reading

Posted in Alfalaval heat exchanger | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Trao đổi nhiệt TS20 Alfalaval

Clean PHE cung cấp gioăng và tấm trao đổi nhiệt ALFA LAVAL TS20 Ứng dụng: Thiết bị trao đổi nhiệt Alfalaval TS20 là thiết bị trao đổi nhiệt sử dụng trong các lĩnh vực sau: Sinh học và dược phẩm … Continue reading

Posted in Alfalaval heat exchanger | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Trao đổi nhiệt AQ1 Alfalaval

Clean PHE cung cấp gioăng và tấm trao đổi nhiệt ALFA LAVAL AQ1 Ứng dụng Thiết bị trao đổi nhiệt Alfalaval AQ1 là thiết bị trao đổi nhiệt sử dụng trong các lĩnh vực sau: Sinh học và dược phẩm … Continue reading

Posted in Alfalaval heat exchanger | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Trao đổi nhiệt AQ4 Alfalaval

Clean PHE cung cấp gioăng và tấm trao đổi nhiệt ALFA LAVAL AQ4 Ứng dụng Thiết bị trao đổi nhiệt Alfalaval AQ4 là thiết bị trao đổi nhiệt sử dụng trong các lĩnh vực sau: Sinh học và dược phẩm … Continue reading

Posted in Alfalaval heat exchanger | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Trao đổi nhiệt MA30 Alfalaval

Clean PHE là đơn vị cung cấp gioăng và tấm trao đổi nhiệt ALFA LAVAL MA30 Ứng dụng: Thiết bị trao đổi nhiệt Alfalaval MA30 là thiết bị trao đổi nhiệt sử dụng trong các lĩnh vực sau: Sinh học … Continue reading

Posted in Alfalaval heat exchanger | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

Trao đổi nhiệt MX25 Alfalaval

Clean PHE là đơn vị cung cấp gioăng và tấm trao đổi nhiệt ALFA LAVAL MX25 Ứng dụng. Thiết bị trao đổi nhiệt Alfalaval MX25 là thiết bị trao đổi nhiệt sử dụng trong các lĩnh vực sau: Sinh học … Continue reading

Posted in Alfalaval heat exchanger | Tagged , , , , , , , | 7 Comments